Obchodní společnosti, dispozice s podnikem, fúze a akvizice

Zakládání obchodních korporací a změny v nich, Ready-made

Založíme jakýkoliv typ obchodní společnosti, nebo Vám pomůžeme řešit změny v již existující společnosti, včetně těch komplikovaných. Připravíme kompletní dokumentaci nezbytnou k založení obchodní společnosti, to i tehdy, když jsou společníci nebo statutární orgány společnosti cizozemci. Rovněž poskytneme veškerou nezbytnou právní pomoc v případě změn ve společnostech (jmenování, resp. odvolání statutárních orgánů, zvyšování či snižování základního kapitálu, změna sídla, zástava obchodního podílu, vstup do likvidace a pod.). Rovněž Vám poradíme při převodech obchodních podílů či akcií nebo transformacích společností. Ošetříme konání valné hromady Vaší společnosti. Spravujeme několik ready-made společností, které jsou kdykoliv k vašemu použití.

Dispozice s podnikem

Máme zkušenosti s prodeji podniků i velkých výrobních areálů. Připravíme veškerou nezbytnou dokumentaci a zajistíme provedení této relativně časté, ale složité operace. Typickým příkladem je například podnikání, zahájené jako činnost fyzické osoby, které časem podnikateli přeroste přes hlavu; v takové situaci je prodej či vklad podniku do společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti standardním řešením.

Fúze, akvizice, transformace

Zajistíme pro Vás fúzi, akvizici či transformaci společnosti, to ve spojení s dalšími odborníky. Na poli fúzí, akvizicí a transformací máme za sebou celou řadu úspěšných transakcí, a to i velkého objemu. Při realizaci těchto obchodů nabízíme spolupráci s daňovými poradci a auditory, bez nichž prakticky nelze zhodnotit důležité daňové aspekty těchto obchodů.

Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

Právně dobře ošetřená smlouva (většinou v poměru k hodnotě předmětu plnění nijak zvlášť výrazná investice) Vám může ušetřit mnoho starostí. Důkladné projednání smlouvy a její perfektní právní příprava při uzavření obchodu většinou zajišťuje jeho další hladký průběh. Zajišťujeme přípravu všech běžných typů smluv, od smlouvy kupní přes smlouvu o dílo až po složité, mnohaleté výhradní distributorské kontrakty do zahraničí nebo přípravu obchodních podmínek „šitých na míru“ Vašemu podnikání.

Směnky, cenné papíry

Směnka je komplikovaný právní instrument a nelze než poradit, aby jakékoliv dispozici se směnkou předcházela konzultace s odborníkem. Zajišťujeme rovněž právní pomoc při nakládání s dalšími cennými papíry, jako jsou zejména akcie, zatímní listy, dluhopisy a podobně.

Pracovní právo

Nabízíme komplexní zpracování pracovněprávní agendy Vaší společnosti. Připravíme nejen pracovní smlouvy, ale i interní směrnice a obdobné dokumenty.

Správa pohledávek, přihlašování do insolvenčních řízení

Správa pohledávek bývá často zanedbávána. Je nutno si uvědomit, že v čase klesá výrazně vymahatelnost pohledávky. Je potřeba závazek neustále sledovat, snažit se vydobýt z dlužníka alespoň nějaké zajištění minimálně ve formě kvalitního uznání závazku a není-li jiné řešení možné, okamžitě žalovat. Samozřejmě soudní spor není ideální řešení, ale bohužel platí, že pouze rychlost a rozhodnost při vymáhání Vašeho nároku je podmínkou alespoň nějaké šance na úspěch.

Okolnosti zcela podstatné pro vymahatelnost pohledávky Vám dnes nikdo nesdělí – platí to zejména pro vstup dlužníka do insolvenčního řízení, které se zveřejňuje pouze elektronicky v insolvenčním rejstříku. Nepodání přihlášky pak vede de facto k úplnému zániku reálné dobytnosti nároku. Je proto třeba sledovat lhůty a insolvence u všech Vašich obchodních partnerů. Ruku na srdce: děláte to ve Vaší firmě? Samozřejmě že přihláška pohledávky do insolvence není ještě připsání peněz na účet (k tomu dochází často až po letech a v řádu málo procent), ale tyto úkony mají alespoň účetně odpisové výhody – proč jich nevyužít?

Nabízíme kvalitní správu Vašich pohledávek, sledování příslušných lhůt, přihlašování do likvidací či insolvenčních řízení nebo rychlé vymáhání vymahatelných (soudem přiznaných) pohledávek v exekučním řízení.

Mezinárodní obchod- mezinárodní koupě zboží, mezinárodní distribuce, autodoprava a zasilatelství, přeshraniční vymáhání pohledávek, pobytová agenda, státní občanství

Právo evropské unie

Právo evropské unie je od vstupu ČR do Evropské unie plně součástí našeho právního řádu. Většina českých obchodních společností je orientována exportně, a toto právo se jich tak dotýká zcela bezprostředně. Pokud Váš dlužník sídlí v jiném státu EU, můžete využít práva EU ke snadnějšímu vymožení své pohledávky, máte-li za to, že v jiné zemi jsou podmínky pro působení obchodní společnosti příznivější, můžete v ní s využitím práva EU založit pobočku.

Mezinárodní koupě zboží

Zabýváme se konstrukcí distribučních a mezinárodních kupních smluv pro naše střední a větší klienty; většina těchto smluv je uzavírána se zahraničním subjektem. Dovedeme ošetřit zajištění platby, ustanovení o tzv. sales target a target price, rozhodčí doložku, hardship doložku, použití INCOTERMS a řadu dalších instrumentů mezinárodního obchodu.

Mezinárodní koupi zboží upravuje zejména Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží. S ohledem na otevřenost ekonomiky České republiky nelze mezinárodní obchodní transakce podceňovat. Doporučujeme zejména důkladnou konzultaci před uzavření každé mezinárodní smlouvy – vždyť v právu mezinárodního obchodu často rozhodují zdánlivé maličkosti, například ve kterém státě byla smlouvy podepsána nebo zda se návrh smlouvy podepsaný jednou stranou a poslaný faxem také vrátil zpět…

Přeshraniční vymáhaní pohledávek

Pohledávka do zahraničí nebo ze zahraničí, zejména země Evropské unie není neřešitelným problémem, ale lze ji s úspěchem vymáhat. Zejména v rámci evropské unie existuje celá řada nařízení, které postupy v těchto věcech značně zjednodušují.

Pobytová agenda, státní občanství

Zabýváme se rovněž pobytovou agendou a agendou spojeno se státním občanství, zejména pomocí při vyřizování jednotlivých druhů pobytu (dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt) a ve správních sporech s tím spojených.

Německá jazyková oblast

Vzhledem ke znalostem německého jazyka členy advokátní kanceláře zajišťujeme řešení právních problémů spojených s německou jazykovou oblastí. V komplikovanějších věcech, kdy je nutno využít služeb místního advokáte, můžeme nabídnout služby partnerských kanceláří v těchto zemích.

Ochranné známky, užitné vzory, mezinárodní ochranné známky, ochranné známky v Číně, ochranné známky arabském světě, jihovýchodní Asii, Africe a Latinské Americe

Výrobky označené ochrannými známkami se dnes obchodují v celosvětovém měřítku. Majitelé známek si proto zajišťují jejich právní ochranu ve všech státech, kde se budou jejich známky používat, jedná se zejména o země exportu.

Ochranné známky jsou důležitou součástí majetku Vaší společnosti. Nabízíme zastoupení jak při přihlášce ochranné známky v ČR před národním úřadem (ÚPV), tak při přihlášce takové ochranné známky jako ochranné známky EU u OHIM v Alicante nebo před Mezinárodní organizací průmyslového vlastnictví (WIPO) v Ženevě. Evropská či mezinárodní známka má pro Vás řadu výhod, zejména tu, že za poplatek v řádu několik tisíc EUR je jednou přihláškou zajištěna ochrana Vaší známky ve všech zemích Společenství či systému WIPO (Madridská dohoda), což by při individuálním přihlašování téže známky v každé jednotlivé zemi vyšlo nepoměrně dráže.

U ochranných známek registrovaných u WIPO v Ženevě se komunikace se děje prostřednictvím Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví. Přihlašovatel tedy nemusí jednat jednotlivě s úřady v každém státě, kde si chce zajistit ochranu. Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví jedná sám s jednotlivými národními známkovými úřady ve státech, kde má být mezinárodní známka zaregistrována a informuje o průběhu řízení přímo přihlašovatele. Přihlašovatel je tak ušetřen komunikace v jednotlivých národních jazycích a jedná pouze v jednom z úředních jazyků, tedy v angličtině nebo ve francouzštině.

V některých zemích Afriky pak existuje tzv AIPO/OAPI systém, obdoba WIPA pro Afriku s hlavní kanceláří v Kamerunu. Přihláška ochranné známky u AIPO zajišťuje ochranu Vaší známky v zemích ze skupiny Benin, Burkina Faso, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Comoro Islands, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Pobřeží Slonoviny, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Togo. Dlouhodobě spolupracujeme se stabilní jihoafrickou kanceláří na řešení otázek spojených se správou ochranných známek na území Afriky.

Prostřednictvím sítě známkových kanceláři nabízíme zastupování i v případných národních řízeních, a to prakticky v celém světě. Dlouhodobě spolupracujeme s čínskou známkovou kanceláří na řešení problematiky ochranných známek v Číně, a to včetně zpracování detektivních reportů, zastupování před Chinese Trademark Office (CTMO) nebo nadřízeným Trademark Adjudication Board (TRAB) při řešení veškerých známkoprávních sporů připadajících v úvahu, např. řešení situací spojených s tzv. non – use cancellation (zrušení ochranné známky pro neužívání známky v Číně), spory o podobnost či zaměnitelnost známek atd. Stabilní zastoupení nabízíme rovněž v Indii a zemích jihovýchodní Asie – Thajsku, Barmě, Malajsii, Singapuru a Indonésii. Partnerskou kancelář máme rovněž pro arabský svět (severní Afrika, Blízký východ) a Latinskou Ameriku.

Zabýváme se rovněž agendou spojenou s užitnými vzory (tzv. malé patenty).

Nemovitosti a nájmy

Obchodům s nemovitostmi a otázkám nájmů nebytových prostor se věnujeme od počátku naší činnosti. Nabízíme přípravu a konzultací kupních smluv na všechny typy nemovitostí, rovněž konzultaci smluv o smlouvách budoucích, které realitnímu obchodu často předchází a formují jeho podobu. V případě koupě nemovitosti nabízíme využití advokátních úschovových účtů, které jsou obdobně jako účty notářů podřízeny speciálnímu režimu. Po dobu úschovy tak má prodávající jistotu, že jeho prostředky budou převedeny za stanovených podmínek, kupující se zase nemusí obávat smlouvu uzavřít, neboť si je vědom, že prostředky určené k úhradě kupní ceny jsou zajištěny.

Sepíšeme a připravíme vhodnou nájemní smlouvu jak k bytu, tak nebytovému prostoru. Zejména u nájmu rozsáhlejších nemovitostí či výrobních areálů doporučujeme důkladnou přípravu smlouvy, ošetření inflační doložky, dodávek médií do objektu, kauce a možnosti jejího započtení, přesnou specifikaci výpovědních důvodů a podobně.

U nájmů areálů pak doporučujeme zejména velmi pečlivě ošetřit otázky takzvaného technického zhodnocení; jednak účetní aspekty (kdo je může odepisovat); jednak otázky vypořádání po ukončení smlouvy (půjde pravidelně o statisícové až milionové částky, na které se většinou předem nemyslí).

Výstavba, prohlášení vlastníka

Připravíme smlouvu o výstavbě jednak u zcela nové nemovitosti (nového domu), jednak v souvislosti s přístavbou či nástavbou již existujícího objektu a zajistíme vklad nově vzniklých práv do katastru nemovitostí. Připravíme prohlášení vlastníka, nezbytné pro rozdělení domu na jednotlivé bytové jednotky, připravíme a zpracujeme stanovy SVJ a případně poradíme s dalšími otázkami spojenými s touto agendou.

Osobní bankrot (oddlužení)

Osobní bankrot neboli oddlužení splátkovým kalendářem je způsob jak se zbavit dluhů, které už dotyčný nemůže splácet. Podmínkou je, že musí mít práci a musí být schopen do pěti let splatit alespoň třicet procent dlužné částky. Celou dobu osobního bankrotu si musí vystačit s takzvaným nezabavitelným minimem. Podmínky osobního bankrotu upravuje insolvenční zákon. Manželé můžou o povolení osobního bankrotu žádat společně.

Dlouhodobá zkušenost partnerů kanceláře s insolvenčním právem a výkonem činnosti insolvenčních správců umožňuje kvalifikované zpracování návrhu za cenu prakticky stejnou jako u různých oddlužovacích center (cena se pohybuje v základní sazbě v řádu cca 15 tis Kč za návrh). Rozdíl je ten, že Vám řekneme na rovinu pravdu do očí; často zjišťujeme, že se klientům nedostává úplné informace o tom, co vše je v oddlužení čeká a ti se pak diví, že jim insolvenční správce prodává střechu nad hlavou. Ano: většinou na to má plné právo. Doporučujeme proto kvalifikovanou poradu. Vždyť jde prakticky o všechen Váš majetek….

Reorganizace

Připravíme reorganizační plán Vaší společnosti.

Soudní spory

Soudní spor je většinou nejméně efektivním řešením problému, jsou však situace, kdy se mu nelze vyhnout. Nabízíme zastupování ve všech typech soudních sporů. Máme dlouhodobou praktickou zkušenost z vedení soudních sporů; v této oblasti platí dvojnásob, že zkušenost hraje významnou roli a soudní spor se často rozhoduje na (z laického pohledu) banálních věcech, jako co kdy komu bylo doručeno nebo zda byly soudu včas předloženy všechny důkazy, které jsou pro věc rozhodné.

Zastupujeme klienty v řadě soudních sporů v hodnotách v řádech i desítek milionů korun. Mnoho klientům jsme však soudní spor rozmluvili a našli jsme jiné řešení.

Dědictví

Občanský zákoník rozšířil podstatně možnosti, jak naložit se svým majetkem po smrti. Řadu úkonů lze učinit již za života tak, aby vůle zůstavitele byla co nejvíce šetřena. Nově lze vázat nabytí dědictví či jeho části na podmínky, jako např. dosažení věku, dosažení určitého vzdělání apod. Odkazem lze vyjmout z majetku konkrétní věc a odkázat ji konkrétní osobě. Lze rovněž již za života uzavřít dědickou smlouvu, kterou lze ošetřit běžné životní situace.

Jsme si vědomi toho, že se jedná o citlivou problematiku. Rádi s Vámi diskrétně probereme možnosti odkazu, dědické smlouvy či závěti tak, abyste mohli zvážit upořádání Vašich majetkových vztahů. Úprava občanského zákoníku Vám nyní umožňuje modelovat dědické vztahy takřka dle libosti; nebojte se toho využít, nebo se alespoň o úpravě něco dozvědět.

Trestní obhajoba

Advokáti kanceláře působí rovněž jako obhájci ve věcech trestních.

Advokátní kancelář
Gartšík, Gruber, Jašek a spol.

  • Divadelní 616/4
  • Brno
  • 602 00
  • Email: info@akggs.cz
  • Tel.: +420 725 570 423

Kontaktujte nás